Politică de confidențialitate ASCOR București

1. Identitatea și datele de contact ale operatorului

Operatorul  de date este Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români, filiala București denumită în continuare A.S.C.O.R., cu sediul în Strada Doamnei,  nr. 18, Sector 3, București înregistrată  în Registrul Special  al Judecătoriei Sectorului 2  sub  numărul  25/20.09.2011, cod fiscal 84689920, e-mail: ascorbucuresti18@gmail.com.

A.S.C.O.R.  este o persoană juridică, fără scop patrimonial, a cărei misiuni este promovarea credinței creștine și a spiritualității ortodoxe, în duhul filocalic redescoperit de părintele profesor Dumitru Stăniloae, cu prioritate în mediul universitar și pre-universitar.

2. Tipuri de date cu caracter personal și modul în care le colectăm

 1. Date de contact: nume, prenume, numărul de telefon, adresa de e-mail;
 2. Date prin  care se pot  identifica detalii legate de experiență și educație: universitate, facultate, an, grupă, program de studiu, calificări, experiență profesională, competențe lingvistice, competențe digitale;
 3. Date referitoare la detalii personale: data nașterii, adresa de domiciliu, domiciliu actual, codul numeric  personal  (CNP),  seria  și  numărul  cărții  de  identitate  (sunt prelucrate doar în cazul membrilor A.S.C.O.R care completează contractele de voluntariat) ;
 4. Date prin  care se identifică  informații referitoare  la mediile virtuale:  adresa  de Facebook;
 5. Date biometrice: Fotografiile și imaginile video care sunt realizate de către A.S.C.O.R. în cadrul evenimentelor   pe care le organizează, fiind utilizate în mediul online în scopul promovării; codul numeric  personal  (CNP),  seria  și  numărul  cărții  de  identitate  (sunt prelucrate doar în cazul membrilor A.S.C.I.G care completează contractele de voluntariat) ;
 6. Alte Date   cu caracter   personal care   sunt furnizate de  o persoană atunci când interacționează cu A.S.C.O.R. în mediile virtuale pe care le deține: site, Facebook, Youtube.

Modul de colectare a datelor cu caracter personal:

 1. Prin completarea  formularelor de înscriere  în vederea selecției pentru  proiectele pe care A.S.C.O.R. le organizează; 
 2. Prin completarea contractelor de voluntariat (valabil doar pentru membrii activi A.S.C.O.R.); 
 3. Prin interacțiunea  persoanelor cu A.S.C.O.R.  în mediile virtuale (site,  Facebook, Youtube);
 4. Prin participarea  studenților la evenimentele  sau proiectele pe care A.S.C.O.R.  le organizează.

3. Utilizarea datelor și temeiul legal

Datele  cu caracter  personal sunt  prelucrate de A.S.C.O.R., în conformitate cu prevederile GDPR,  doar în urma obținerii consimțământului, acordat în mod liber  de către persoana posesoare a respectivelor date.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri:

 1. În procesele  de selecție a  studenților, elevilor și a absolvenților în  cadrul proiectelor  pe care A.S.C.O.R. le organizează. După selecția persoanelor care au completat formularele de înscriere, A.S.C.O.R. va utiliza datele cu caracter personal în vederea contactării persoanelor care au fost selectate;
 2. Baza de  date proprie  prin care studenții și elevii sunt  înștiințați cu privire la evenimente, proiecte viitoare pe care A.S.C.O.R. le organizează;
 3. Baza de  date proprie  prin care studenții  sunt înștiințați cu privire  la diferite evenimente sau proiecte pe care le organizează partenerii;
 4. Promovarea evenimentelor  sau proiectelor pe care  A.S.C.O.R. le organizează, precum  și promovarea imaginii A.S.C.O.R.  în mediul online prin intermediul rețelelor  de socializare.

4. Securitatea și partajarea datelor cu caracter personal colectate

Datele  cu caracter  personal sunt  colectate de A.S.C.O.R.  prin intermediul mai multor prestatori  de servicii, de exemplu: serviciile oferite  de Google. Pentru mai multe detalii în ceea ce privește această prelucrare, accesați: Politica de confidențialitate Google.

Baza  noastră  de date este  realizată prin intermediul  platformei Google Drive. 

A.S.C.O.R.  prelucrează datele  cu atenție, iar pentru  a evita divulgarea sau accesul neautorizat  la datele dumneavoastră cu caracter personal,  aplică măsuri adecvate pentru protejarea acestora.  În acest sens, în ceea ce privește transferul datelor  dumneavoastră cu caracter personal către anumite terțe-persoană, transferul se va face prin intermediul unui document care va avea o cheie de acces, iar această parolă va fi transmisă prin intermediul unei persoane de  contact din partea A.S.C.O.R. către persoana de contact din partea persoanei terță. Din momentul în care datele dumneavoastră au fost transmise terțuluii, acestea intră sub incidența Politicii de confidențialitate specifice fiecărui terț, iar A.S.C.O.R. nu își asumă responsabilitatea pentru modul în care acestea sunt prelucrate.


 5. Perioada de stocare a datelor

Datele  cu caracter  personal sunt  prelucrate de către  A.S.C.O.R. până la îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate și totodată le prelucrează până când persoana își retrage consimțământul.

6. Drepturile dumneavoastră

Dreptul la accesul datelor cu caracter personal prelucrate.  Prin  intermediul  unei cereri adresate în scris către A.S.C.O.R., aveți dreptul de a fi informat dacă datele cu caracter personal  sunt sau nu prelucrate. Dacă sunt prelucrate, A.S.C.O.R. va furniza odată cu accesul la datele respective și scopurile  prelucrării, categoriile de date vizate, persoanele fizice sau juridice care sunt responsabile cu prelucrarea, iar  acolo unde este posibil, se va preciza și perioada pentru care sunt stocate datele.

Informațiile  sunt furnizate  de A.S.C.O.R. gratuit.  În cazul în care cererile unei persoane sunt  nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, A.S.C.O.R. poate percepe  o taxă pentru furnizarea informațiilor sau poate să refuze să dea curs cererii, cu condiția să demonstreze că cererile sunt nefondate sau excesive.

Dreptul la rectificarea sau ștergerea datelor. În  funcție  de scopurile  în care au fost prelucrate datele, printr-o cerere scrisă sau un email, aveți dreptul de a completa datele cu caracter personal care sunt incomplete, precum și dreptul de a furniza informații suplimentare.

Printr-o  cerere scrisă sau e-mail,  aveți dreptul de a solicita  ștergerea datelor cu caracter personal, A.S.C.O.R. are obligația de a șterge datele în următoarele situații:

(1) Datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate;

(2) Vă  retrageți  consimțământul  care reprezintă  temeiul juridic în  vederea prelucrării datelor;

(3) Datele au fost prelucrate ilegal;

(4) Vă opuneți prelucrării datelor și nu există motive legale pentru prelucrarea acestora;

Dreptul la restricționarea prelucrării. Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații:

(1) Considerați  pentru o perioadă  că datele prelucrate  sunt inexacte, perioadă  care să permită ca A.S.C.O.R. să verifice exactitatea datelor;

(2) În cazul în care prelucrarea datelor este ilegală, dar nu doriți ca datele dumneavoastră să fie șterse;

(3) În cazul în care A.S.C.O.R. nu mai are nevoie de date pentru  prelucrare, dar dumneavoastră le solicitați pentru contestarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

(4) V-ați  opus prelucrării  pentru intervalul de  timp în care se verifică  dacă drepturile legitime ale A.S.C.O.R. prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a ne cere datele cu caracter personal pe  care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat.  De asemenea, aveți dreptul de a transmite datele acestea altui operator în cazul în care prelucrarea  este efectuată prin mijloace automate sau în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe executarea unui contract.

Dreptul la opoziție. Aveți  dreptul  de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter  personal în următoarele situații: din motive legate de situația  particulară în care vă aflați, prelucrarea se face în scopuri de marketing direct, inclusiv în ceea ce privește crearea de   profiluri. În situația în care vă exercitați acest drept, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime și imperioase pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, iar acestea prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul de a nu face obiectul unui proces individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează în  mod similar într-o măsură semnificativă. Aveți dreptul de a ne solicita ca deciziile bazate pe prelucrarea automată a datelor cu caracter personal care vă privesc sau care vă afectează să fie  luate de persoane fizice, nu computere, având astfel și dreptul de a vă spune punctul de vedere și de a contesta decizia.

Dreptul de a vă retrage consimțământul. Aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul, dar retragerea acestuia nu afectează legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal efectuate până la retragerea consimțământului.

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și de a vă adresa instanțelor de judecată competente.


7. Actualizarea politicii de confidențialitate

Această politică de confidențialitate a intrat în  vigoare în data de 20 mai 2018 și are la bază reglementările descrise în Regulamentul (UE)  2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE  (Regulamentul General Privind Protecția Datelor – GDPR).

Această politică va fi actualizată în permanență, în conformitate cu legislația adoptată atât  la nivelul Uniunii Europene, cât și la nivelul României. A.S.C.O.R. garantează că în momentul în care prezenta politică de confidențialitate va suferi modificări care vă pot afecta în  vreun fel, vă va notifica prin intermediul unui e-mail modificările aduse, precum și noua formă a politicii de confidențialitate.

Ultima actualizare: 20 septembrie 2019

8. Contact

În cazul în care doriți să ne solicitați informații referitoare la exercitarea drepturilor sau la prelucrarea datelor   dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul oferit pentru prelucrarea într-un anumit scop, precum și în cazul în care doriți să obțineți informații suplimentare cu privire la această politică de confidențialitate, ne puteți scrie  un e-mail pe ascorbucuresti18@gmail.com  sau  printr-o  cerere scrisă,  semnată și datată  de către dumneavoastră și trimisă la sediul A.S.C.O.R. din strada Strada Doamnei,  nr. 18 – Sector 3.